วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ม้วนกระดาษทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH 1 –14)

20120727141958.jpg
pH indicator paper
20120727142017.gif
DUOTEST
20120727142031.gif
TRITEST

pH indicator paper
Standards for many applications
pH indicator papers have been on the market for decades and are the standard for many applications. For each pH-value these papers show a single color which can be matched with the color scale at intervals of 0.2 –1 pH.The characteristic features of pH indicator papers are:
pH indicators are supplied in plastic reels that ensure long term stability and protection against many external influences. The indicator paper will always be ready-to-use when needed.pH indicators are manufactured from high quality filter papers from MACHEREY-NAGEL. Combined with our ISO 9001 quality control scheme this ensures optimal quality. The user will always get reliable readings. The colors of the color scales are specially mixed to perfectly match the reaction color of the indicator papers. This makes the read-off of results easy and accurate.

pH indicator paper at a glance
indicator paper pH gradation REF
pH 1 – 11 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 90201
pH 1 – 14 1 · 2 · 3 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 90204
pH 0.5 – 5.5 0.5 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 90205
pH 3.8 – 5.8 <3.8 · 3.8 · 4.1 · 4.3 · 4.5 · 4.7 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · >5.8 90206
pH 4.0 – 7.0 4.0 · 4.3 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · 6.1 · 6.4 · 6.7 · 7.0 90207
pH 5.4 – 7.0 <5.4 · 5.4 · 5.7 · 6.0 · 6.2 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · >7.0 90208
pH 5.5 – 9.0 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 90209
pH 6.4 – 8.0 <6.4 · 6.4 · 6.6 · 6.8 · 7.0 · 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · >8.0 90210
pH 7.2 – 9.7 <7.2 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.3 · 9.7 · >9.7 90211
pH 8.0 – 10.0 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.2 · 9.6 · 10.0 90212
pH 9.0 – 13.0 9.0 · 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 90213
pH 12.0 -14.0 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0

90214

 

DUOTEST


DUOTESTdouble zone pH-papers
DUOTEST papers are indicator papers with greater accuracy and increased ease of reading. Two complementary indicator zones on one strip – separated by a white centre band – guarantee clear color differentiation and a more accurate estimate of intermediate values. The white centre band is hydrophobic and prevents those colors of the two indicator zones run into one another. thus increasing accuracy.

DUOTEST at a glance
DUOTEST range pH gradation REF
pH 1 – 12 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 90301
pH 1.0 – 4.3 1.0 · 1.3 · 1.6 · 1.9 · 2.2 · 2.5 · 2.8 · 3.1 · 3.4 · 3.7 · 4.0 · 4.3 90302
pH 3.5 – 6.8 3.5 · 3.8 · 4.1 · 4.4 · 4.7 · 5.0 · 5.3 · 5.6 · 5.9 · 6.2 · 6.5 · 6.8 90303
pH 5.0 – 8.0 5,0 · 5,3 · 5,6 · 5,9 · 6,2 · 6,5 · 6,8 · 7,1 · 7,4 · 7,7 · 8,0 90304
pH 7.0 – 10.0 7.0 · 7.3 · 7.6 · 7.9 · 8.2 · 8.5 · 8.8 · 9.1 · 9.4 · 9.7 · 10.0 90305
pH 9.5 – 14.0 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 90306

TRITEST

TRITESTtriple zone pH-papersFor most precise reading these papers show three different colors for each full pH unit. TRITEST L is specially equipped with a hydrophobic barrier between the different indicators. As the different colors will not mix this ensures optimal usability. 

TRITEST at a glance
TRITEST range pH gradation REF
TRITEST pH 1 – 11 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 90501
TRITEST L pH 1 – 11 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 90510

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us