Home ชุดทดสอบด้านปศุสัตว์และประมง ชุดทดสอบสารพิษในอาหารสัตว์

ชุดทดสอบสารพิษในอาหารสัตว์

รวมชุดตรวจสารพิษจากเชื้อราและสารเคมีปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ทั้งแบบ Rapid Test Kit และแบบ ELISA Kit สารพิษจากเชื้อราพบมากในธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ซึ่งเป็นอันตราย ชุดตรวจมีความรวดเร็วและแม่นยำ ตามข้อกำหนดของสารตกค้างในอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป

Contact Us