วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบยาบ้าในปัสสาวะ (แบบหยด)

20100526234121.jpg

ชุดทดสอบยาบ้า (แบบหยด)
ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหาเมทแอมเฟตามีนและเมตาบอไลท์ ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว

วัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ
เจเอสพี เมท การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป

หลักการของชุดทดสอบ
เจเอสพี เมท การ์ด เป็นชุคตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว ซึ่งในตลับทดสอบจะมี เมทแอมเฟตามีนที่จับกับโปรตีนเคลือบอยู่ (drug-protein conjugate) เมทแอมเฟตามีนนี้จะแย่งกับ เมทแอมเฟตามีนและเมตาบอไลท์ ที่มีอยู่ในปัสสาวะในการจับกับแอนติบอดีที่มีอยู่จำกัด ดังนั้นในตลับทดสอบประกอบด้วย แผ่นทดสอบที่เคลือบด้วย drug-protein conjugate ในตำแหน่ง“T”และมีแอนติบอดีต่อเมทแอมเฟตามีนที่ติดฉลากด้วยอนุภาคโกลด์ (antibody -dye conjugate) อยู่ระหว่างส่วนดูดซับกับแผ่นทดสอบ ซึ่งแอนติบอดีเหล่านี้จะช่วยในการตรวจหาเมทแอมเฟตามีนและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะได้อย่างจำเพาะเจาะจงด้วยความไวที่สูง

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ
1.  ตลับทดสอบ  50  ตลับ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก ภาย ในบรรจุสารดูดความชื้นและหลอดหยด
2.  คู่มือการใช้

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิ 4-30 c ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

วิธีการชุดทดสอบ
ตลับทดสอบและปัสสาวะต้องอยู่ที่อุณหภูมิ 15-30 c  ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
1.นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2.หยดปัสสาวะโดยใช้ปิเปตที่ให้ไว้ 4 หยดที่หลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
3.อ่านผลที่ 5  นาที

การแปลผล

ผลลบ
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือ มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์น้อยกว่า 1,000 นก/มล.

ผลบวก
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวกหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์มากกว่า 1,000 นก/มล.

แปลผลไม่ได้
ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

ข้อจำกัดของการทดสอบ
1.ชุดทดสอบนี้ออกแบบให้ใช้กับปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น
2.บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ทั้งๆที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนน้อยกว่า 1,000 นก/มล
3.แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรงแต่บางครั้งอาจถูกรบกวนจากสารต่างๆ ในปัสสาวะได้ ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
4.การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพมิใช่เชิงปริมาณ
5.สารบางอย่างเช่น สารฟอกขาวหรือสารออกซิไดส์ซิงอย่างแรง ทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้จึงควรเก็บตัวอย่างตรวจและทำการทดสอบใหม่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us