วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

คณะผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด

 

ผู้บริหารระดับสูงสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ  

  1. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  2. Mr. Phillip Kemp Chairman of Business Innovation & Incubation Australia
  3. คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  4. Mr. Peter Harman Deputy Chief Executive, UK Business Incubation
  5. คุณสนัด วงษ์ศรีทอง ผู้ประสานงาน 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
  6. ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และประธาน International Association of Science Parks
  7. ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

คุณศรีทิพย์ อุชชิน นำคณะผู้บริหารระดับสูงสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะอาจารย์และผู้บริหารจาก Asian Institute of Technology (AIT)
คณะอาจารย์และผู้บริหารจาก Asian Institute of Technology (AIT) เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยคุณศรีทิพย์ อุชชิน บรรยายประวัติ และภาพการทำงานโดยรวมของบริษัทฯ
คณะอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและ Indiana State University
คุณภสิณี ฟูตระกูล นำคณะอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและ Indiana State University เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
คุณเวนิกา ศรีไทย นำคณะอาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
คณะอาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ให้ความสนใจชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบต่างๆของบริษัทฯ
คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ บรรยายเรื่อง “การเริ่มทำธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่” คณะอาจารย์
และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณาจารย์และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยคุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารและคณบดีจาก
ANDALAS UNIVERSITY ประเทศอินโดนิเซียเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
คณะผู้บริหารและคณบดีจาก ANDALAS UNIVERSITY ประเทศอินโดนิเซีย สนใจรูปแบบการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนกลับคุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ได้มอบตัวอย่างชุดสื่อการสอน ชุดตรวจสอบกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ ENZhance เพื่อนำไปใช้สอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารและคณบดีจาก
ANDALAS UNIVERSITY ประเทศอินโดนิเซียเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
คณะผู้บริหารและคณบดีจาก ANDALAS UNIVERSITY ประเทศอินโดนิเซีย สนใจรูปแบบการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนกลับคุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ได้มอบตัวอย่างชุดสื่อการสอน ชุดตรวจสอบกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ ENZhance เพื่อนำไปใช้สอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการก่อตั้ง บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ
คุณภาวดี ใจเอื้อ นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คุณภาวดี ใจเอื้อ นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คุณภาวดี ใจเอื้อ นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คุณภาวดี ใจเอื้อ นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP)
เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมทั้งหารือในการสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุดทดสอบ (สำนักงานของบริษัทฯที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
บรรยากาศสำนักงานของบริษัทฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยากาศสำนักงานของบริษัทฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยากาศสำนักงานของบริษัทฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยากาศสำนักงานของบริษัทฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Senior Education Official Pakistan University
ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ รก.ผู้อำนวยการโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้เกียรตินำคณะ Senior Education Official Pakistan University เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ รก.ผู้อำนวยการโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้เกียรตินำคณะ Senior Education Official Pakistan University เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ รก.ผู้อำนวยการโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้เกียรตินำคณะ Senior Education Official Pakistan University เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ รก.ผู้อำนวยการโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้เกียรตินำคณะ Senior Education Official Pakistan University เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
คณะผู้บริหารจาก National Planning Authority และ Ugandan Industrial Research Institute
คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ Abel Rwendeire (Ph.D) Deputy Chairperson Of National Planning Authority และ Prof. Charles G. Kwesiga Executive Director Of Uganda industrial Research Institute
คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ Abel Rwendeire (Ph.D) Deputy Chairperson Of National Planning Authority และ Prof. Charles G. Kwesiga Executive Director Of Uganda industrial Research Institute
คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ Abel Rwendeire (Ph.D) Deputy Chairperson Of National Planning Authority และ Prof. Charles G. Kwesiga Executive Director Of Uganda industrial Research Institute
คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ Abel Rwendeire (Ph.D) Deputy Chairperson Of National Planning Authority และ Prof. Charles G. Kwesiga Executive Director Of Uganda industrial Research Institute
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ
Dr.Ekkehard Werner,Managing Director of East West Science Co.Ltd.
คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ Higher Enterprises Co.Ltd. ประชุมความร่วมมือทางธุรกิจกับ Dr.Ekkehard Werner Managing Director of East West Science Co.Ltd
คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ Higher Enterprises Co.Ltd. ประชุมความร่วมมือทางธุรกิจกับ Dr.Ekkehard Werner Managing Director of East West Science Co.Ltd

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us